Rola i zadania PFRON – dofinansowania do wynagrodzeń

PFRON to skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to instytucja publiczna, która działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rola PFRON polega na wspieraniu osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji i integracji społecznej oraz zawodowej. Fundusz ten zapewnia finansowanie różnych działań i projektów, które mają na celu poprawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami. PFRON wypłaca prcodawcom dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Główne zadania PFRON to:

  1. Finansowanie programów i projektów, które mają na celu rehabilitację i integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
  2. Udzielanie wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im dostępu do edukacji, szkoleń, a także do pomocy technicznej i medycznej.
  3. Finansowanie przedsięwzięć, które mają na celu stworzenie lub dostosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
  4. Realizacja programów pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  5. Monitorowanie i koordynowanie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce oraz podejmowanie działań na rzecz zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu.
  6. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, które realizują projekty na rzecz osób niepełnosprawnych.

PFRON jest ważnym narzędziem w pracy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Fundusz ten zapewnia finansowanie różnych działań, które są niezbędne do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a także działa na rzecz eliminacji barier społecznych i zapobiegania ich wykluczeniu.

Scroll to Top