Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 • Właścicielem serwisu internetowego partnerfirm.pl  jest Xandia – Rafał Szybiak z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 61C/304, nr NIP 864-175-90-88.
 • Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego partnerfirm.pl określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Xandia – Rafał Szybiak wobec użytkowników serwisu partnerfirm.pl.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: http://partnerfirm.pl/o-nas/regulamin/.
 • Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu partnerfirm.pl równoznaczne jest z zapoznaniem się, potwierdzeniem zrozumienia  i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

II. Definicje.

 • Definicje pojęć użytych w regulaminie korzystania z serwisu internetowego partnerfirm.pl:

  1. Regulamin – regulamin korzystania z serwisu internetowego partnerfirm.pl.
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym partnerfirm.pl.
  3. Operator – właściciel serwisu internetowego partnerfirm.pl: Xandia – Rafał Szybiak z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 61C/304, nr NIP 864-175-90-88.
  4. Partner – podmiot współpracujący z Operatorem i związany z nim umową o współpracy.
  5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług serwisu internetowego partnerfirm.pl.

III. Rodzaj świadczonych usług.

 • Operator poprzez Serwis udostępnia Użytkownikowi materiały informacyjne opublikowane na stronach Serwisu, newsletter i inne środki komunikacji elektronicznej. Operator świadczy (lub będzie świadczyć w przyszłości) usługi reklamowe poprzez emisję materiałów reklamowych.

  IV. Warunki świadczonych usług.

  1. Korzystanie z usług Serwisu możliwe jest poprzez komputer podłączony do sieci Internet z możliwością przeglądania stron www poprzez przeglądarkę internetową.
  2. Korzystanie z bezpłatnych usług Serwisu nie wymaga zawierania umowy między Użytkownikiem a Operatorem.
  3. Korzystanie z niektórych usług Serwisu może wymagać podania przez Użytkownika niektórych danych osobowych. Warunki te zdefiniowane zostały w Polityce Prywatności Serwisu.
  4. Operator dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie Serwisu odbywało się w sposób prawidłowy, ciągły i niezakłócony.

IV. Warunki świadczonych usług.

  1. Korzystanie z usług Serwisu możliwe jest poprzez komputer podłączony do sieci Internet z możliwością przeglądania stron www poprzez przeglądarkę internetową.
  2. Korzystanie z bezpłatnych usług Serwisu nie wymaga zawierania umowy między Użytkownikiem a Operatorem.
  3. Korzystanie z niektórych usług Serwisu może wymagać podania przez Użytkownika niektórych danych osobowych. Warunki te zdefiniowane zostały w Polityce Prywatności Serwisu.
  4. Operator dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie Serwisu odbywało się w sposób prawidłowy, ciągły i niezakłócony.

V. Odpowiedzialność Operatora.

  1. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki decyzji podjętych przez Użytkownika w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie.
  2. Zaleca się, aby decyzje podejmowane w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu Użytkownik skonsultował również z innym, niezależnym podmiotem biegłym w tematyce, której te informacje dotyczą.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wadliwego działania Serwisu, zakłóceń, przerw i opóźnień systemu transmisji danych nie wynikające z działań Operatora.

VI. Partnerzy serwisu.

  1. Operator może umieszczać na łamach Serwisu znaki towarowe, handlowe i firmowe oraz linki do innych stron internetowych, w tym witryn www Partnerów.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika w oparciu o informacje zamieszczone na docelowych stronach internetowych Partnerów.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów względem Użytkownika.
  4. Informacje dotyczące oferty Partnerów prezentowane w Serwisie bezpośrednio lub poprzez linki do stron Partnerów nie są ofertą zawarcia umowy z bankiem lub instytucją finansową.

VII. Ochrona danych osobowych.

 • Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte są w dokumencie zwanym Polityką Prywatności serwisu partnerfirm.pl.

VIII. Reklamacje.

  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu lub informacji w nim zawartych poprzez internetowy formularz kontaktowy lub dane adresowe Operatora zamieszczone w rozdziale I pkt. 1 w terminie do 7 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
  2. Operator rozpatruje złożoną reklamację w terminie do 21 dni od jej złożenia lub doręczenia przez Użytkownika.

IX. Postanowienia końcowe.

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życia dnia 01.03.2013r., a jego termin obowiązywania jest nieoznaczony.
  2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez ich publikację pod adresem internetowym http://partnerfirm.pl/o-nas/regulamin/. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu jest jednoznaczne z akceptacją opublikowanych zmian.
  3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą właściwe sądy powszechne.

Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do projektu
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Scroll to Top