Zjeść ciastko i mieć ciastko?

Kilka dni temu odebrałam telefon od pewnego Pana w sprawie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i pozyskania dofinansowania wynagrodzenia z PFRON. Zaplanował udzielenie wsparcia osobie z orzeczeniem proponując pracę w swojej firmie.
Ucieszyłam się, gdyż jak możesz przeczytać w zakładce „O nas”, w pierwszej kolejności stawiamy na promocję profilu zawodowego ON, szukając atutów dla konkretnego stanowiska w „Studium przypadku”. Kandydat na stacjonarne już się znalazł. Co za pech! Nie zaoferuję Pakietu Start ani Pakietu Kompleksowego. Swoje biznesowe inspiracje chowam głęboko przed Rozmówcą. Reguła numer jeden – podejmij wysiłek zgodnie z zawołaniem „Klient nasz Pan”.
Ulgę poczułam, gdy nasze myśli spotkały się pod szyldem: „Coś dla duszy i ciała”. Każde pamiętało o finansowym „zadośćuczynieniu”, krążąc wokół zysków i strat obydwu firm. 
Budowlana chce do robót fizycznych zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu schorzeń kręgosłupa. Ile miesięcznie zaoszczędzi na płacy? I czy to w ogóle możliwe? –   padły pytania.

Wysokość dofinansowania PFRON vs. stopień niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia konkretnego pracownika jest uzależniona nie tylko od stopnia, ale także rodzaju niepełnosprawności, typu pracodawcy, faktycznie poniesionych kosztów płacy oraz tego, czy wynagrodzenie jest finansowane ze środków publicznych. Zgodnie  art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszty płacy składają się:

  • wynagrodzenie brutto, które zawiera wszelkie świadczenia o charakterze wynagrodzeniowym, jak np. wynagrodzenie za pracę, za czas przestoju, za nadgodziny, dyżury, za pracę w porze nocnej, dodatki do wynagrodzenia, np. stażowe, czy nagrody,
  • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od wynagrodzenia brutto,
  • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednak dofinansowanie nie może przekroczyć tzw. kwoty bazowej, którą wylicza się na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy.
Resztę pokryje pracodawca z własnej kieszeni w zależności od wysokości zaoferowanego wynagrodzenia.

Zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oprócz ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, zawiera także wskazania do odpowiedniego zatrudnienia.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Taki status nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zatrudnienia w formie telepracy.

PIP zachowała prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymogu, o którym mowa, ale wydanie opinii nie jest warunkiem dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do pracy, tak jak to miało miejsce do marca 2010r.
Teoretycznie więc możliwe jest zatrudnienie osoby z orzeczeniem przy budowie, jeśli lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeciwwskazań na określonym stanowisku.  Jaki to będzie pracownik w rzeczywistości? Trudno powiedzieć. To trochę tak, jak  z plikami cookies – sami musimy zdecydować o tym, w jakim stopniu dopuścić je do naszych komputerów. Firma Budowlana przezornie  pyta, realizując swój mały biznes – odpowiedzialny społecznie.

Scroll to Top