Najczęściej zadawane pytania

Chcielibyśmy Państwa zachęcić do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera zatrudnienie ON poprzez refundację części kosztów wynagrodzenia.

Wysokość tego dofinansowania do wynagrodzeń jest zależna generalnie od stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych schorzeń pracownika.  Aktualnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 450 do 3 150 zł miesięcznie dla pełnego etatu.

Nasza firma świadczy usługę polegającą na rejestracji firmy oraz pracowników niepełnosprawnych w PFRON z jednoczesnym prowadzeniem comiesięcznej sprawozdawczości wymaganej do uzyskania dofinansowania.

Koszt naszej usługi jest umiarkowany i wynosi jedynie 70 zł za 1 pracownika. W przypadku większej grupy pracowników w firmie – na których uzyskujemy dofinansowanie – koszt jednostkowy znacznie maleje.

Wysokość dofinansowania z PFRON zależy od wielu istotnych elementów: od stopnia niepełnosprawności,  posiadanych schorzeń specjalnych pracownika oraz typu pracodawcy.

W praktyce dla przedsiębiorców tzw. rynku otwartego, dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów wynagrodzenia i jest ograniczone  kwotowo od 450 zł do 3 150 zł dla pełnego etatu miesięcznie.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej pracodawca nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

To Przedsiębiorca ocenia sytuację ekonomiczną swojej firmy – jak bardzo ewentualne zaległości podatkowe na nią wpływają. Większość przedsiębiorców (oczywiście z wyłączeniem znajdujących się w postępowaniu układowym lub upadłościowym) deklaruje dobrą sytuację ekonomiczną i jest to akceptowane przez PFRON.

Aktualne ceny naszych usług można sprawdzić w zakładce Cennik

Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza. Firma nasza wystawi Państwu fakturę za usługę, gdy pieniądze z dofinansowania znajdą się na Państwa koncie bankowym. Gdy dofinansowanie nie zostanie przyznane, faktura za usługę nie zostanie wystawiona. Nic więc Państwo nie ryzykują.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z odpowiedzialnością i pewnymi wymaganiami, które Państwo jako pracodawca muszą spełnić. Naszym zdaniem jednak wysiłek ten jest niewspółmiernie mały do korzyści finansowych wynikających z comiesięcznych i bezzwrotnych dofinansowań do wynagrodzeń oraz faktu zatrudnienia lojalnego i kompetentnego pracownika, wnoszącego dużą wartość w działalność Państwa firmy.

Mimo faktu zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności istnieje szereg wymagań, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie. Jednocześnie pracownik niepełnosprawny również musi spełnić pewne kryteria (np. nie mieć ustalonego prawa do emerytury – jeśli nie posiada orzeczenia w stopniu znacznym).

Przed rozpoczęciem współpracy z każdą firmą BEZPŁATNIE weryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania.

Firmom, które mają problemy finansowe PFRON może odmówić wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń.

Tak, ma to znaczenie. PFRON przyznając dofinansowanie sprawdza okres 12 miesięcy wstecz od miesiąca poprzedzającego miesiąc zatrudnienia nowego pracownika na którego ubiegamy się o dofinansowanie i jeżeli nie jest spełniony tzw. “efekt zachęty” czyli wzrost stanu zatrudnienia ogółem – może odmówić refundacji.

Nie, ponieważ PFRON dofinansowuje wynagrodzenie pracowników – a pracując na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło nie jesteśmy pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.

Zatrudniając na ułamkowym etacie – uzyskamy adekwatne dofinansowanie. Jednocześnie należy pamiętać, że na pracownika pracującego na wielu etatach możemy uzyskać (w sumie dla wszystkich pracodawców zatrudniających tego pracownika) max. 100% odpowiedniego dofinansowania.

Zgodnie z art. 26a ust.1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Wynika z z tego, że dopuszczalne jest opóźnienie względem ZUS i US do 14 dni.

Znaczna część rencistów może dorabiać bez żadnych ograniczeń. Są to renciści, którzy otrzymują renty inwalidy wojennego, wojskowego (gdy renta ta jest w wyniku służby wojskowej) lub renty rodzinne po tych inwalidach.

Pozostałych rencistów obowiązują limity, po osiągnięciu których świadczenie rentowe jest zmniejszane lub całkowicie zawieszane. Progi te to odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Są to więc niemałe kwoty.

Fakt zarobkowania jest jednak postrzegany niekiedy bardzo negatywnie przez orzeczników ZUS podczas ponownego ustalania niezdolności do pracy, a coraz częściej renta chorobowa jest przyznawana czasowo.

Istotne zmiany w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 kwietnia 2020r.

Stawki (maks.) dofinansowania wynoszą:

Stopień niepełnosprawności:

Brak schorzeń szczególnych

Schorzenia szczególne

Znaczny

1 950

3 150

Umiarkowany

1 200

2 100

Lekki

   450

1 050

Schorzenia szczególne umożliwiające uzyskanie wyższego dofinansowania to schorzenia:

  1. choroba psychiczna (02-P),
  2. upośledzenie umysłowe (01-U),
  3. całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
  4. epilepsja (06-E),
  5. niewidomy w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Niestety na pracownika pozostającego już w zatrudnieniu – NIE ma możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON-u.

Jest tylko jeden wyjątek – dotyczy to pracownika który w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy stał się osoba niepełnosprawną.

Gorąco zachęcamy do współpracy w zakresie obsługi mikro i małe firmy posiadające zatrudnienie (przeliczeniowe) poniżej 25 etatów. Jeżeli pracownik niepełnosprawny zostanie zatrudniony przez przedsiębiorcę prowadzącego własną działalność gospodarczą, z przyjemnością w Państwa imieniu rozpoczniemy procedurę ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Proszę jednak mieć na uwadze, że w chwili obecnej spółek nie obsługujemy, więc nie będziemy mogli pomóc, gdy pracownik zostanie zatrudniony w ramach spółki.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Scroll to Top