Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych. Część 2.

Rozmowa kwalifikacyjna, będąca w gruncie rzeczy kluczowym etapem rekrutacji w wieluorganizacjach, musi dotykać kwestii istotnych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, a to oznacza, że spotkanie z osobą niepełnosprawną będzie różniło się od tradycyjnych rozmów kwalifikacyjnych pod kilkoma względami.

Dodatkowy atut

Przede wszystkim rekruter musi zdawać sobie sprawę z tego, że sama niepełnosprawność jest atutem. Osoby niepełnosprawne rzadko wspominają o tym w rozmowach, natomiast ich zatrudnienie daje przedsiębiorstwu szansę na uzyskanie dofinansowania z PFRON. Obniża to koszty stałe firmy, a jednocześnie nie powoduje wzrostu opłaty np. za zużycie energii elektrycznej, jeśli taką osobę zatrudni się w formie pracy zdalnej. Rzecz jasna dodatkowe korzyści materialne nie mogą być ważniejsze od przygotowania merytorycznego kandydata do objęcia danego stanowiska, niemniej jednak w sytuacji, w której o dane stanowisko ubiega się kilku kandydatów, ten dodatkowy atut może mieć duże znacznie.

Rozmawiaj o potrzebach

Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważne jest, aby rekruter dowiedział się, jakie są wymagania pracownika co do stanowiska pracy, a więc jakich narzędzi osoba niepełnosprawna potrzebuje do prawidłowego wykonywania obowiązków. W praktyce sprowadza się do to pytania o to, w jaki sposób kandydat widzi swoją rolę w organizacji i w jaki sposób chce stać się częścią zespołu projektowego.

Tego rodzaju informacje są dla pracodawcy istotne, ponieważ to on poniesie ciężar finansowy związany z zakupem i wdrożeniem narzędzi, które umożliwią na przykład swobodną komunikacje wszystkich członków zespołu. Określenie przez osobę niepełnosprawną jasnych i precyzyjnych wymagań ogranicza czas i koszty poszukiwania właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Powiedz o możliwościach

Ważne jest, aby rekruter, poszukując kandydata na stanowisko pracy zdalnej, opowiedział o możliwościach organizacji w zakresie przystosowania stanowiska pracy. Wiąże się to bezpośrednio z poprzednim punktem i w tym momencie w rozmowie powinny zarysować się dwa stanowiska: kandydata, jeśli chodzi o oczekiwania i pracodawcy, jeśli chodzi o możliwości. Pracodawca bowiem, już przystępując do procesu rekrutacji, powinien wykonać wstępne rozpoznanie możliwości, z jakich może skorzystać w celu ułatwienie pracownikowi integracji z zespołem projektowym.

Rozmowa o procesie przygotowawczym

Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy zdalnej jest tak naprawdę procesem wieloetapowym. Na każdym z tych etapów pojawiają się określone problemy i ich rozwiązania. Ważne jest, aby już w procesie rekrutacji uzyskać odpowiedź od kandydata, na ile chce on uczestniczyć w procesie przygotowania swojego stanowiska pracy – czy oczekuje przedstawienia gotowych rozwiązań, co stwarza dla pracodawcy dodatkowe obowiązki, czy sam jest gotowy wyjść z inicjatywą oraz aktywnie uczestniczyć w procesie przystosowania stanowiska pracy, dzięki czemu potrwa on krócej, zakończy się szybciej i z lepszym efektem.

Niepełnosprawność to nie wada

Niektórzy pracodawcy z dużą dozą ostrożności podchodzą do zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych, zakładając, że realizacja obowiązków na danym stanowisku będzie wymagała środków i sił wykraczających poza narzędzia, jakimi firma już dysponuje. Jest to podejście błędne, ponieważ wszystkie narzędzia z czasem wymagają wprowadzenia pewnych innowacji, a zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być najwyżej motorem tych zmian. Zakres obowiązków jest zresztą dokładnie określony dla każdego stanowiska i z tego wynika, że już na początku rekrutacji kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie ich zrealizować, należy wykluczyć z dalszego toku postępowania.


Rafał Szybiak
https://www.PartnerFirm.pl

Scroll to Top