Szczegółowe warunki wsparcia

Szczegółowe warunki wsparcia

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, należy spełniać następujące warunki:

  • podpisanie z osobą niepełnosprawną umowy o pracę w dowolnym wymiarze czasu pracy,
  • wykazanie wzrostu stanu zatrudnienia ogółem w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy lub
  • zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,
  • poniesienie comiesięczne kosztów płacy w całości, terminowo i przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
  • brak zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
  • Twoje przedsiębiorstwo nie jest zagrożone ekonomicznie według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej oraz nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • wysokość pomocy dla Twojej firmy na te same koszty kwalifikowalne nie przekroczy 10 mln euro rocznie,
  • Twoja firma nie działa w sektorach: węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych.