Czy na produkcji żywności mogą pracować niepełnosprawni?

bananas-698608_640

Produkcja żywności jest procesem wieloetapowym i złożonym – biorą w niej udział przedstawiciele wielu zawodów i specjalności, z których część może mieć nawet znaczny stopień niepełnosprawności. Warunkiem pracy na stanowisku, na którym pracownik ma kontakt z żywnością jest oczywiście posiadanie ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, ale poza tym istnieją pewne przeciwwskazania dla niektórych zawodów wynikające stricte z charakteru niepełnosprawności.

Technolog żywności: zadaniem osoby na tym stanowisku jest planowanie procesu technologicznego oraz nadzór nad jego prawidłowym przeprowadzeniem. Jeśli technolog żywności pracuje bezpośrednio przy liniach produkcyjnych, potencjalnym przeciwwskazaniem jest kod 08, natomiast jeśli jest to praca „biurowa”, wówczas przeciwwskazań w zasadzie nie ma.

Gastronom: mówiąc w dużym uproszczeniu, gastronom jest dietetykiem żywienia zbiorowego. Nie ma przeciwwskazań, aby w tym zawodzie pracowały osoby niepełnosprawne.

Dietetyk: dietetyk układa diety indywidualne i standardowe, analizuje nawyki żywieniowe i wydaje zalecenia ich zmiany. Jest to przede wszystkim stanowisko doradcze, zatem nie ma żadnych określonych przeciwwskazań, które wykluczałyby pracę na tym stanowisku.

Analityk: analityk zajmuje się badaniem składu produktów żywnościowych. Jest to stanowisko laboratoryjne, natomiast przeciwwskazania (potencjalne, głównie z kodu 04) wynikają z konieczności pracy z mikroskopem.

Mikrobiolog: mikrobiolog analizuje czystość biologiczną produktów spożywczych lub półproduktów. Jest to stanowisko pod względem technicznym i organizacyjnym zbliżone do stanowiska analityka, dlatego również nie ma żadnych ogólnych przeciwwskazań.

Rolnik: najpoważniejszymi przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie rolnika są alergie oraz astma, natomiast pewne problemy mogą wynikać także z niepełnosprawności z narządu ruchu (kod niepełnosprawności 05).

Zootechnik: osoba na tym stanowisku zajmuje się hodowlą zwierząt rzeźnych. Musi być to pracownik nieuczulony na zwierzęta, natomiast jeśli chodzi o pozostałe kategorie niepełnosprawności, to nie są one jednoznacznym przeciwwskazaniem.

Monter urządzeń: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za montaż, serwis i modernizację urządzeń technicznych. Zdecydowanym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie jest kod niepełnosprawności 06, a dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z kodów 03 (słuch) lub 04.

Kucharz: osoba odpowiedzialna za przygotowanie posiłków zgodnie z wymogami sztuki i wytycznymi klientów. Nie ma ogólnego kodu niepełnosprawności, który wykluczałby pracę w tym zawodzie.

Piekarz: piekarz odpowiada za wyrób pieczywa, ale musi on także wykonywać czynności dodatkowe, w tym obsługiwać urządzenia, piece, aparaturę kontrolną i pomiarową – w niektórych przypadkach może to rozszerzyć listę potencjalnych przeciwwskazań o kody 04, 05 lub 06. Podstawowym, absolutnym przeciwwskazaniem jest kod 07, astma z uczulenia na mąkę.

Cukiernik: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za wyrób ciast, deserów, cukierków, lodów czy spożywczych elementów dekoracyjnych. Potencjalne ograniczenia, które mogą uniemożliwić pracę w zawodzie cukiernika to kody niepełnosprawności 05 oraz 07.

Dojarz: pracownik ten odpowiedzialny jest za dojenie, zarówno ręczne, jak i automatyczne. Na tym stanowisku nie mogą pracować osoby uczulone na zwierzęta ani z kodem niepełnosprawności 07 (astma oskrzelowa).

Rzeźnik, wędliniarz: zarówno na stanowisku rzeźnika, jak i wędliniarza, osoby niepełnosprawne mogą pracować praktycznie bez ograniczeń z przyczyn medycznych w zakresie wyznaczonym kodami niepełnosprawności.

Ubojowy: osoba odpowiedzialna za planowanie, przeprowadzanie i logistykę uboju. Nie ma ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które w sposób bezwzględny wykluczałyby pracę na tym stanowisku.

Rybak: praca rybaka, w zależności od charakteru, wymaga różnego poziomu aktywności fizycznej. Potencjalnym ograniczeniem może być kod niepełnosprawności 05 utrudniający wykonywanie obowiązków.

Baca: pracownik ten odpowiedzialny jest za wypas oraz oporządzanie owiec. Jedynym przeciwwskazaniem (bezwzględnym) jest uczulenie na owce.

Pszczelarz: zajmuje się przygotowaniem uli, opiekuje się pszczołami i pozyskuje produkty pszczele. Jako że nawet najlepsza odzież ochronna nie zapewnia pełnej ochrony, bezwzględnym przeciwwskazaniem jest alergia na jad pszczeli.

Dodatkowe ograniczenia

Poszczególne branże przemysłu spożywczego wymagają zatrudnienia pracowników o określonych kwalifikacjach i wiedzy. Z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w stanie w tym poradniku omówić wszystkich wariantów, natomiast chętnie pomożemy Państwu w formalnościach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w przemyśle spożywczym i pozyskaniu bezzwrotnych dofinansowań z PFRON.

Scroll to Top