Szczegółowe warunki wsparcia

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, należy spełniać następujące warunki:

 • podpisanie z osobą niepełnosprawną umowy o pracę w dowolnym wymiarze czasu pracy,
 • wykazanie wzrostu stanu zatrudnienia ogółem w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy lub
 • zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,
 • poniesienie comiesięczne kosztów płacy w całości, terminowo i przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
 • brak zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
 • Twoje przedsiębiorstwo nie jest zagrożone ekonomicznie według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej oraz nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • wysokość pomocy dla Twojej firmy na te same koszty kwalifikowalne nie przekroczy 10 mln euro rocznie,
 • Twoja firma nie działa w sektorach: węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych.

Komentarze są zamknięte dla tej strony

 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl